REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – KWIACIARNI INTERNETOWEJ H. SKRZYDLEWSKA

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, niektóre zapisy Regulaminu uległy modyfikacji do odwołania!

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska znajdująca się pod adresem internetowym kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl prowadzona jest przez firmę H. Skrzydlewska wł. Witold Skrzydlewski z siedzibą przy: ul. Zakładowa 4, 92-402 Łódź, identyfikującą się numerami NIP 728-100-23-70 oraz REGON 472842549.

Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska jest sprzedaż kwiatów.

Terenem działalności Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska jest Polska.

Dostawy kwiatów realizowane są wyłącznie na terenie miasta Łodzi przez firmę H. Skrzydlewska.

Zamawiający ponosi, prócz ceny kwiatów, dodatkową opłatę za doręczenie.

Dostawy poza granice miasta Łodzi będą zrealizowane jedynie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie Zmawiającego z pracownikiem Firmy H. Skrzydlewska pod numerem telefonu 42 672 24 27 i akceptacji miejsca dostawy przez pracownika firmy H. Skrzydlewska oraz mogą się wiązać z dodatkową opłatą za doręczenie, uzgodnioną indywidualnie z Zamawiającym.

Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie kwiaciarni internetowej kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl należą do Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska lub zostały przekazane przez Partnerów Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszystkie ceny produktów w serwisie kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

Opisy produktów i ceny podane na stronie Kwiaciarni Internetowej kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).

Klientem Kwiaciarni Internetowej kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl.

Składanie zamówienia

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez stronę internetową kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl

Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje swoje dane oraz dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (kwiaty), a następnie potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” oraz dokonuje płatności.

Zamówienie powinno wskazywać osobę, do której należy dostarczyć kwiaty (Odbiorca), adres i sugerowany czas tej dostawy oraz dostarczane kwiaty.

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, odbiorca kwiatów nie może być zarażony koronawirusem, nie może przebywać na kwarantannie oraz nie może być objęty nadzorem epidemiologicznym.

Po złożeniu zamówienia, Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska przesyła na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które jest oświadczeniem Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska o przyjęciu zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Kwiaciarnią Internetową H. Skrzydlewska z chwilą otrzymania przez Kwiaciarnię Internetową H. Skrzydlewska potwierdzenia prawidłowej płatności za złożone zamówienie.

Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez Klienta w stosunku do Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska oferty zawarcia umowy sprzedaży.

Zamówienie uznaje się za obowiązujące od momentu dokonania przez Zamawiającego poprawnej płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.

Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska.

Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 42 672 24 27 lub przez e-mail pod adresem: kwiaciarnia@skrzydlewska.pl. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy.

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

Zasady doręczenia

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska zapewnia dostawę (doręczenie) kwiatów w następującym terminie: w razie złożenia zamówienia w dzień roboczy (rozumiany w niniejszym regulaminie jako dzień niebędący niedzielą ani innym dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy) inny niż sobota do godziny 15.00, albo w sobotę lub niedzielę do godziny 13.00 – doręczenie nastąpi tego samego dnia do godziny 19.30, zaś w razie złożenia zamówienia w dzień roboczy inny niż sobota po godzinie 15.00 albo w sobotę lub niedzielę po godzinie 13.00 – doręczenie nastąpi kolejnego dnia roboczego do godziny 12.00.

Przesyłki do szpitali, hoteli, firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska może skontaktować się telefonicznie z Odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że Zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z Odbiorcą w treści zamówienia.

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska zastrzega sobie możliwośc kontaktu telefonicznego z odbiorcą w celu potwierdzenia, że odbiorca nie jest osobą zarażoną koronawirusem, objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

W przypadku gdy nie uda się nawiązać kontaktu z Odbiorcą bądź Zamawiający nie wyraził wcześniej zgody na kontakt z Odbiorcą, dostawca skontaktuje się z Zamawiającym.

Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie dostarczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym adresem, adres jest nieprawidłowy, odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.

W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię Internetową H. Skrzydlewska kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem,

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Zmiany w miejscu lub sugerowanym czasie dostawy można zgłaszać telefonicznie lub faksem, pod numerem telefonu: +48 42 672 24 27, nie później jednak niż 4 godziny przed dotąd sugerowanym terminem doręczenia.

Przyjęcie dostarczonych kwiatów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa, odbiorca kwiatów nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia odbioru.

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska gwarantuje świeżość kwiatów ciętych w chwili realizacji zlecania.

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanych bukietów.

Reklamacje

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz przepisami zmieniającymi na mocy art. 44 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z Kwiaciarnią Internetową H. Skrzydlewska terminu oględzin reklamowanego towaru.

Reklamacja może być złożona telefonicznie lub mailem albo osobiście w siedzibie firmy.

Tel. +48 42 672 24 27 Email: kwiaciarnia@skrzydlewska.pl Siedziba: Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska, ul. Dziewiarska 14, 92-402 Łódź.

Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.

Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Kwiaciarnię Internetową H. Skrzydlewska, tym samym trybem, jakim Klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Kwiaciarnię Internetową H. Skrzydlewska. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania produktu lub 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upływa później.

Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska, ul. Dziewiarska 14, 92-402 Łódź. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Kwiaciarni Internetowej H. Skrzydlewska przed upływem terminu wskazanego w poprzednim akapicie. W oświadczeniu należy precyzyjnie określić umowę, której odstąpienie dotyczy.

Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Klientowi produktu nie może dojść do:

  • mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
  • wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu przepisów zmieniających art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121) na mocy art. 44 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  • obniżenia wartości produktu w wyniku działań poza granicami zarządu zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Koszt opakowania i odesłania produktu (koszty bezpośredniego zwrotu produktu) ponosi Klient zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń usług, jeżeli Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi po terminie spełnienia świadczenia, w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Kwiaciarnię Internetową H. Skrzydlewska terminowo i zgodnie z życzeniem Klienta, stosownie do art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Płatności

Płatności za usługi kwiaciarni internetowej H. Skrzydlewska dokonywane przez Internet obsługiwane są przez serwis Przelewy24.

Serwis Przelewy24 udostępnia różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów, potwierdza sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto sprzedawcy.

Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako Agent Płatniczy PayPro SA – Krajowej Instytucji Płatniczej wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Pełny regulamin płatności znajduje się na stronie operatora płatności pod adresem:
http://www.przelewy24.pl/regulamin.html

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej H. Skrzydlewska kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl jest prawo polskie, a językiem stosowanym w tym zakresie jest język polski.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska, właściciel serwisu internetowego kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.

Zakupy oraz realizacja zamówienia w Kwiaciarni Internetowej kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).

Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Kwiaciarni Internetowej kwiaciarnia-online.skrzydlewska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez Klienta.
Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Kwiaciarni Internetowa H. Skrzydlewska treści o charakterze bezprawnym. Kwiaciarnia Internetowa H. Skrzydlewska zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

Klient składając zamówienie akceptuje jednocześnie Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.